Alt om kalibrering

Hvorfor må vi kalibrere?

For flere virksomheter kan det være kritisk hvis instrumentet viser feil. For eksempel hvis instrumentet viser 2 °C feil, 7 %RH for mye/lite eller hvis manometeret viser for lavt trykk i anlegget kan det ha store konsekvenser for produksjonen. Det er derfor viktig å vite hvor feilen ligger. Er det feil trykk på prosessen? Er det feil temperatur i kjølekjeden eller viser kjøle/varmeskapet avvik? Så her er det viktig med kalibrering slik at man vet at instrumentet viser riktig måleverdi.

Hva er kalibrering?

Kort sagt, vil det si å detektere avviket mellom den viste verdien og den sanne måleverdien. Å kalibrere betyr at avviket på måleinstrumentet blir identifisert, slik at du vet at det måler riktig. Instrumentet blir sammenlignet opp mot vår normal, som kontrolleres annet hvert år hos Justervesenet. Vårt referanseinstrument (normal) har en mye større nøyaktighet enn instrumentet vi kalibrerer.

Mange av instrumentene på markedet kan ikke justeres på. Ved en kalibrering får man derfor dokumentasjon på hvor stor forskjellen er mellom måleverdien og den sanne verdien. I tilfeller der instrumentet kan justeres på kan en justering gjøres så måleverdien ligger så nærme den sanne verdien som mulig. Etter en slik justering må en ny kalibrering gjøres for å se hvor stor eller liten målefeilen har blitt.

Hvem trenger å kalibrere?

Som regel er det lover og myndigheter som setter krav om dokumenterte måleresultater og at disse har en kvalitetsstandard. Kravene kan også komme fra virksomheten selv eller kunder.

For eksempel så er virksomheter innenfor pharmaindutrien nødt til å oppfylle krav i produksjonsprosessen, også kallt GMP.

Hvor ofte må vi kalibrere?

For at du alltid skal vite at instrumentet gir riktige målinger er det viktig å kalibrere regelmessig. Har instrumentet for store avvik kan det blant annet føre til økonomiske tap som resultat av feil i produksjon som medfører at produktene ikke kan videreselges. De fleste produsentene, inkludert Testo, anbefaler årlig kalibrering.

Hvilken kalibrering skal vi velge?

Hos oss kan du velge mellom akkreditert og sporbar kalibrering på temperatur.

Sporbar kalibrering er et rimeligere alternativ og holder for deg som kun ønsker å vite om instrumentet gir riktige målinger. Med sporbar kalibrering kan vi spore tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet.

Akkreditert kalibrering bygger på de samme prosedyrene som sporbar kalibrering, men man jobber med en større nøyaktighet i forhold til referanseinstrumentene som brukes, i tillegg til at høyere krav stilles til utførelsen av kalibreringen. Akkreditert kalibrering betyr også at vi har godkjente prosedyrer for å utføre kalibrering på en tilfredsstillende måte og at vi har styringssystem etter ISO17025 standard. Vårt kalibreringsnummer er 056. Hvis en kalibrering er akkreditert betyr det også at Norges nasjonale akkrediteringsorgan Norsk Akkreditering har godkjent metoden som brukes ved kalibreringen. Derifra finnes det også en sporbarhet bak til de internasjonale organene som igjen kontrollerer Norsk Akkreditering til internasjonale standarder og kvalitetsnormer. Akkrediterte kalibreringslaboratorier må regelmessig levere inn sine referanseinstrument for kalibrering, der måleusikkerheten er bedre enn den i eget laboratorium.

Hvordan velger jeg kalibreringspunkter?

Det er alltid den som bestiller kalibrering som står ansvarlig ved valg av kalibreringspunkter. Du trenger altså selv å definere hvilke punkter innenfor målområdet som skal kontrollers. Skal du kun kontrollere næringsmidlers temperatur på +4°C så holder det å bare kontrollere det punktet. Skal du for eksempelvis bruke et termometer i et intervall mellom -20°C og +120°C, trenger et antall punkter der det er ekstra viktig at målepunktene er korrekte å velges ut. Er du usikker på hvilke kalibreringspunkter du skal velge vil vi alltid være behjelpelige med å gi råd.

Hva får du under kalibreringen?

  • Vi tar en visuell inspeksjon og rengjør instrumentet
  • Det blir foretatt en teknisk inspeksjon av utstyrsfunksjoner
  • I kalibreringssertifikat blir det oppgitt referanse verdi, avlest verdi på instrumentet, avvik, måleusikkerheten, nøyaktighet og status (pass/feil) i forhold til spesifikasjonen ditt instrument
  • Du får kalibreringssertifikat sendt på mail og kalibreringsmerke på måleinstrumentet
  • Reparasjon, utskifting og justering i konsultasjon med deg som eier instrumentet

Hvor lang tid tar det å kalibrere måleinstrumentet?

Vanligvis vil vi kunne sende instrumentet ditt tilbake innen fem dager etter at vi har mottatt instrumentet. Dette gjelder per instrument eller i tilfeller hvor det er opptil 20 instrumenter som skal kalibreres likt.
Du kan bestille expresslevering hvor vi vil sende instrumentet tilbake to dager etter at vi har mottatt det. Ved valg av express vil det legges på 50% tillegg på kalibreringsprisen. Dette gjelder per instrument eller i tilfeller hvor det er opptil 20 samme instrumenter som skal kalibreres likt.

Spørsmål om kalibrering?

 

Solbjørg Furholt
Kalibreringsingeniør

Temperatur, Fukt, Lufthastighet
Mobil: 48 15 73 58
E-post: Solbjorg.Furholt@maxsievert.no

Petter Grimstad
Kalibreringsingeniør

Trykk, Gass, Service 
Mobil: 93 22 52 46
E-post: Petter.Grimstad@maxsievert.no