Betaling

Hos Max Sievert AS har du mulighet til å betale for varene enkelt, lettvint og greit. Du mottar fakutra med 14 dagers betalingsfrist hvis du har du et etablert kundeforhold. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold må du forhåndsbetale. Uten spesifisert betalingstid gjelder 15 dager betalingsutsettelse.

Frakt og leveringsinformasjon

Hvor leverer Max Sievert AS?

Max Sievert AS leverer kun til fastlands-Norge og Svalbard.
Har du spørsmål om levering, kontakt kundeservice på firmapost@maxsievert.no eller via telefon 22 99 20 90.

Ulike leveringsmåter

Max Sievert AS tilbyr ulike leveringsmåtermåter og du velger selv mellom disse i kassen når du plasserer ordren. Noen leveringsmåter er kun tilgjengelige for enkelte postnummer, eller har begrensninger på vekt/volum. Husk å bruke korrekt adresse og postnummer på leveringsadressen din. Det vises kun de alternativene som passer for leveringsadressen og din ordre.

Betalingsmåter:

Ikke alle leveringsmåter kan betales med oppkrav. 

Levering til bedrifter:

Kun de leveringsmåter som er gyldig for ditt kundesegment blir synlig i kassen. 

Fraktkostnader

Max Sievert AS belaster frakt etter transportørens vanlige satser. Prisen varierer avhengig av leveringsmåten du velger og vekt/volum på bestillingen. Estimert fraktpris vises nederst i handlevognen, og du ser også fraktprisen for ulike leveringsmåter i kassen. Det er ingen skjulte kostnader når du handler hos Max Sievert AS.

Pakkesporing

Når varene er klargjort for forsendelse fra vårt lager, sender vi en leveringsbekreftelse pr e-post til adressen du har oppgitt. Leveringsbekreftelsen sendes før transportøren henter varene hos oss, derfor kan det ta noen timer før pakken kan spores. For å spore forsendelsen din, kan du bruke Pakkesporing direkte fra ordrestatus på “Min side” slik at du slipper å kontakte oss for å finne ut hvor pakken er.

Vi forsøker naturligvis å sende samme dag, men dette avhenger av sesong og bestillingstidspunkt. Transporttiden varierer avhengig av leveringsadresse og hvilken leveringsmåte du velger. 

Forsikring av pakken

Max Sievert AS forsikrer pakken slik at du er dekket dersom den forsvinner eller skades på vei til deg.

Dellevering

Max Sievert AS tilbyr dellevering dersom ikke alle varene er på lager når du bestiller. Du velger dellevering eller samlet levering i kassen. Velger du samlet levering, venter vi med bestillingen til alle varene har kommet på lager. Vil du unngå dellevering, følge du med på lagerstatus som vises både i produktlister og på produktinfo sidene. 

Endret leveringstid

Det er mange eksterne faktorer som påvirker vår lagersituasjon og leveringsdyktighet. Vi har god dialog og rask levering fra våre leverandører. Vi søker å forberde oss slik at du kan motta din bestilling så raskt som mulig.

Du bør avklare

Be om del-levering slik at du får de varene du virkelig trenger og avvent restordren. Kun ordre som er betalt kan delleveres.

Slette hele ordren hvis vi ikke kan eller du ikke ønsker dellevering.

Vennligst ikke forhold deg passiv dersom du har kjøpt varen et annet sted i mellomtiden, dette koster både deg og oss penger.

Mangler, feil eller skade på leveringen

Vare som mangler i forsendelsen

Hvis du mangler en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig.

Send en epost direkte til firmapost@maxsievert.no. Denne eposten må inneholde følgende informasjon:

 • Kundenummer
 • Ordrenummer
 • Varenummer på varen som mangler
 • Vi vil avklare feil og rett opp eventuelle feil.
 • Mottatt feil vare

Har du mottatt en annen vare enn det som er spesifisert på ordre-/leveringsbekreftelsen skal du gjøre følgende:

Send en epost direkte til firmapost@maxsievert.no.

Denne eposten må inneholde følgende informasjon:

 • Kundenummer
 • Ordrenummer
 • En beskrivelse av hva som er feil

Vi vil deretter rett opp eventuelle feil og sørge for at du får rett vare.

Vare skadet under transport med Bring/Posten

Om varen er skadet under transport med skal følgende gjøres:

 1. Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal/fraktbrev
 2. Sikre dokumentasjon via foto (emballasje og varen).
 3. Kontakt firmapost@maxsievert.no og få et referansenummer i saken
 4. Kontakt deretter kundeservice på firmapost@maxsievert.no. Vårt kundeservice vil da behandle din sak.

Følgende informasjon må være med:

 • Bilder av skaden.
 • Ordrenummer.
 • Postnord referansenummer.
 • La gods og emballasje være intakt inntil saken er avklart.
 • Vare skadet under transport med Bring/Posten

Om varen er skadet under transport med Posten, skal følgende gjøres:

Du må ta vare på emballasje samt produktene.

Registrerer en retur hos firmapost@maxsievert.no

Når du har fått godkjent retur går du til posten med den skadde forsendelsen og emballasjen.

Sammen med posten skriver du ut en skademelding.

Postens skademelding sendes til Max Sievert AS sammen med godkjent retur ifra Max Sievert AS sammen med den skadde varen.

Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid” og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng til når du har hentet/mottatt produktet.

Betingelser Bedrift

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle salg fra Max Sievert AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Max Sievert AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Forhandlere henvises til Max Sievert AS. Max Sievert AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Max Sievert AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser

Varer er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Max Sievert AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Max Sievert AS lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Max Sievert AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risiko

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Max Sievert AS lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser postoppkrav. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Max Sievert AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

Salgspant – Eiendomsrett

Max Sievert AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Max Sievert ASs eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifters varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Max Sievert AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Max Sievert AS foretar retting eller omlevering, kan ikke bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Max Sievert AS gir ikke bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

Max Sievert AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Max Sievert AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Max Sievert AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er Max Sievert AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Max Sievert AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den. Slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Max Sievert AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Oslo Voldgiftsdomstol som vedtatt verneting. 

Hvordan finne produktet?

For å hjelpe deg å finne varen du leter etter, kan du bla deg gjennom kategoriene i menyen på venstre siden av vår nettside.

Kategoriene er inndelt med underkategorier som leder deg til ønsket instrument/sensor/vare type. I alle produktlister vil du også kunne sortere varer etter pris og tilgjengelighet. Du vil også finne et utvalg anbefalte produkter i hver kategori. 

Dersom du vet nøyaktig hva du leter etter, kan du også bruke vår søkefunksjon som du til enhver tid finner på toppen av vår side. For å søke, skriver du enkelt inn søkeordene i søkefeltet og trykker «Enter» eller «Søk» for å se relevante produkter og sider. Vi viser bare produkter som inneholder alle søkeordene, men tar ikke hensyn til rekkefølgen på ordene. Eksempel: testo 926 eller termografi. For å få gode resultater, er det viktig at du velger generelle og enkle søkeord.

Mer produktinfo

Dersom vår produktinfo ikke besvarer dine spørsmål om produktet, finner du link både til produsent og ekstern produktinfo på de fleste produktene våre. 

Tilbehør

Om det finnes anbefalt tilbehør til det aktuelle produktet, vi dette dukke opp på en egen fane med navn ”Passende tilbehør”. 

Gjennomføre handel

For å gjøre det så enkelt som mulig å handle hos oss, jobber vi kontinuerlig med å gjøre handlevogn og kasse så enkel som mulig.

Når du trykker «kjøp» av en vare, blir produktet lagt til i handlevognen, som  du vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen.

Når du er ferdig med handelen går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. 

Priser

Alle våre priser er eks. merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt, men eksklusiv frakt og betalingskostnader (for eksempel oppkravsgebyr). Det er ingen skjulte kostnader eller småordregebyr på Max Sievert AS, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner.

Max Sievert AS oppdaterer kontinuerlig produktprisene. Dette skyldes endringer i valutakurser, eller nye priser fra produsentene. Prisendringer, den ene eller andre veien, påvirker ikke sendte bestillinger.

Informasjon om angrerett for privatpersoner

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for kjøper/selger. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. 

Ta godt vare på varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen. Sørg for ordnede returformer.

Under ser viktige utdrag fra angrerettloven:

Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde(jf. Angrerettloven § 24).

Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11). 

Hvordan angrer jeg før ordren er pakket / sendt fra Max Sievert AS lager?

Slett ordren ved å kontakte Max Sievert AS via firmapost@maxsievert.no, eller ring til vår kindetelefon på 22 99 20 90 og be om at ordren slettes. Dersom en av disse kontaktpunktene bekrefter at ordren er slettet har du angret. Sørg for å få bekreftelse via mail/post/fax og behold kopi og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i løpet av minst 14 dager.

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

INFORMASJON OM NORSK LOVGIVNING RUNDT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (EE-Avfall)

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Max Sievert AS er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler. 

Max Sievert ASs ansvar som importør i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Max Sievert AS med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet.Max Sievert AS løser sine forpliktelser gjennom å være med i xxxxx sitt retursystem for EE-avfall.

Max Sievert ASs ansvar som forhandler i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Max Sievert AS omsetter eller tidligere har omsatt. 

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Max Sievert AS etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Max Sievert AS benytter seg av xxxxx sine mottaksanlegg i hele landet. 

Max Sievert AS sørger for å oppbevare alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av xxx. Ccc sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt. For mer informasjon om Elsirk se www.elsirk.no. Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Max Sievert AS har finner du her (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0930.html). WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML)

Alt som har/trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.